Erp 101

นั่งเทียน นอนเทียน ศึกษา ERP คำเตือน โปรดระวัง ผมไม่เคยทำงานหรือใช้ SAP มาก่อน

Tuesday, May 10, 2005

Account Payable (บัญชีเจ้าหนี้) Basic Element

Element ที่สำคัญสุดในส่วนนี้ก็คือ Vendor
เนื่องจาก vendor รายหนึ่งๆ สามารถที่จะติดต่อ
ทำธุรกรรมกับบริษัทฯในเครือได้มากกว่า 1 บริษัทฯ
ดังนั้นในการสร้าง Vendor record จะมีการสร้าง
อยู่ 2 ระดับคือ
 • ระดับ Client level ทุกบริษัทฯจะ share
  ใช้ข้อมูลร่วมกัน
 • ระดับ Company Specific ข้อมูลของ vendor
  ที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละบริษัทฯ เช่น term of payment


Account Group
เพื่อให้สะดวกในการจัดกลุ่ม เราสามารถแบ่งกลุ่ม
vendor ออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้สะดวกในการจัดการ
ตัวอย่างของกลุ่ม ก็เช่น domestic vendor,
foreign vendor, one-time vendor (พวกซื้อครั้ง
เดียวแล้วเลิก ไม่คิดจะทำธุรกิจระยะยาวกัน)

ข้อมูลที่พึงมีใน Vendor
 • Name แบ่งเป็นคำนำหน้ากับชื่อ
 • ที่อยู่
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่นโทรศัพท์ โทรสาร
 • Tax information
 • ข้อมูล map กับ Customer กรณีที่มีบทบาทเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย
 • ธนาคาร ที่ไว้ใช้ในการจ่ายเงิน
 • บัญชีคุมที่ใช้
 • payment เช่น payment term, payment method (เช็ค, โอนเงิน)
 • ข้อมูลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

(Note: ข้อมูลจริงๆใน sap มีเยอะกว่านี้ แต่ลดรูปพอให้เข้าใจภาพรวมก่อน)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home