Erp 101

นั่งเทียน นอนเทียน ศึกษา ERP คำเตือน โปรดระวัง ผมไม่เคยทำงานหรือใช้ SAP มาก่อน

Friday, May 27, 2005

Chart of Account #2

ต่อจากคราวก่อน
คราวก่อนมีที่เข้าใจสับสนเล็กน้อยก็คือเรื่อง Retained earnings Account
ในการ config Chart of Account Segment
เราจะระบุ Account แค่ว่าเป็นบัญชี
Balance sheet account หรือ
P+L statement account
แค่นั้น ไม่ต้องระบุว่า retained earning
เป็นค่าอะไร เพราะว่าจะมีหน้าจอต่างหาก
สำหรับระบุว่า retained earning account
เป็นเลขที่บัญชีอะไร

Information ที่สำคัญอันหนึ่งสำหรับ
Chart of Account Segment ก็คือ
"Account Group"

ตัว Account Group จะเป็นตัวช่วย control
การป้อนข้อมูลในส่วน Company Specific ให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง
โดยทำหน้าที่เป็นตัวกำหนดว่า
 • ช่วงเลขที่ของ account no. ที่ยอมให้ใช้ได้
  (ตรงนี้จะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องว่า
  user ตั้งเลขที่ account ถูกต้องหรือไม่)
 • ข้อกำหนดของข้อมูล (field properties)
  • ข้อมูลอะไรต้องถูกป้อน (Required)
  • ข้อมูลอะไรที่ไม่ใช้ (Hide)
  • ข้อมูลอะไรที่ห้ามแก้ไข (Display)
  • ข้อมูลที่ไม่บังคับใส่ (Optional)

field properties นี้ บางอันก็จะเป็น
กลุ่มของ field ถ้ากำหนดเป้น required
field ย่อยๆทุกอันในกลุ่มนั้น ก็จะมีสถานะ
เป็น required ด้วย

บาง field ก็เป้น field บังคับเสมอ
account group ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
status นี้ได้ เช่น field "Account Currency"

0 Comments:

Post a Comment

<< Home